Archiwalne projekty

Biznesłomenki z Dolnego Śląska edycja II

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 50 kobiet od 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do projektu przyjmowane będą kobiety spełniające kryterium wyboru oraz zamieszkujące na terenie powiatów: dzierżoniowski, jeleniogórski ziemski, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski i ząbkowicki (w tym 40% mieszka na terenach wiejskich ww. powiatów). […]

Biznesłomenki z Dolnego Śląska edycja II Read More »

Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 mający na celu zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy. OBSZAR: Wałbrzych GRUPA DOCELOWA: 265 osób, w tym:– 210 uczniów

Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Read More »

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II

Odbiorcami projektu są : w wieku 18+, pracujące/ niepracujące, zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (wskazany obszar reaizacji), w szczególności (punkty premiujące): z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego, po 50 roku życia. Łącznie projektem objetych zostanie 600

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II Read More »

Lokalna Inicjatywa Kobieca Kobiety Zmieniają Świat

Główne cele projektu to zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym i ich wpływu na to, co dzieje się w ich lokalnym środowisku. Udział w projekcie pomoże również paniom w ich aktywności biznesowej i w samorozwoju. Projekt realizowany przy współpracy Petra Consulting, Fundacji Kobiety Zmieniają Świat i Fundacji NIBANA. Projekt realizowany od maja do grudnia 2013 roku.

Lokalna Inicjatywa Kobieca Kobiety Zmieniają Świat Read More »

Energia Społeczna

Celem projektu „Energia Społeczna” był wzrost poziomu usług Podmiotów Integracji woj. śląskiego działających na obszarze o najwyższych wskaźnikach wykluczenia społecznego a także ich 54 pracowników i 82 pracowniczek poprzez nabycie nowych certyfikowanych kwalifikacji do 31.03.2015. Uczestnikiem/czką mogła być osoba zatrudniona w KIS, CIS, ZAZ i innych podmiotach integracji społecznej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność

Energia Społeczna Read More »

Aktywny Biznes

W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria: wiek od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub osoby zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne – tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z

Aktywny Biznes Read More »

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

To kolejny projekt wpierający aktywność zawodową kobiet realizowany w partnerstwie dwóch podmiotów: Petra Consulting i Fundacji Edukacji Europejskiej. Projekt dostał difinansowane, a jego realizacja rozpocznie się 2 stycznia 2012 roku. Głównym celem projektu jest utworzenie co najmniej 40 nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety z Dolnego Śląska. Projekt skierowany jest dla osób zarówno pracujących (20 uczestniczek) jak i nie

Biznesłomenki z Dolnego Śląska Read More »

CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE

Odbiorcami projektu są : uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze uczniowie i pedagodzy z ww. placówek pośrednio – rodzice/opiekunowie dzieci  Obszar realizacji: Wałbrzych, powiat wałbrzyski oraz powiat kamiennogórski. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: Petra Consulting Fundacja „Czemu nie” – Lider partnerstwa, będzie pełnił rolę

CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE Read More »