50 mln

> aktualnie realizowane

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja

Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu
Sara Lewandowska
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: sara@petraconsulting.pl

Specjalista ds. rekrutacji
Romana Kolasińska
tel. 727 000 096
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: 
romana@petraconsulting.pl

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja

W ramach projektu dajemu możliwość ukończenia kursów uzupełniajacych i/lub podwyższających kwalifikacje/kompetencje zawodowe do wartości 15 tys. zł.

Oficjalna strona projektu: http://wzaw.petraconsulting.pl/

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.10.2018

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2020

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Obszar realizacji: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra - miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska)

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez:

 • Petra Consulting, Lider partnerstwa, będzie pełnił rolę „Operatora”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
 • Fundacja Edukacji Europejskiej
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Rregionalnego S.A.
 • Dolnośląscy Pracodawcy

do 95% dofinansowania dla

kursów podwyższających kompetencje i kwalifikacje zawodowe

Cel projektu:

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze ZIT AW, w tym podniesienie kompetencji zawodowych u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w szczególności o niskich kwalifikacjach, pracujących lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez:

 • zorganizowanie poradnictwa zawodowego,
 • przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz możliwościami kompetencyjnymi Uczestników Projektu oraz
 • wsparcie w rozwoju kariery.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są osoby:

 • w wieku 18+,
 • pracujące/ niepracujące,
 • zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (wskazany obszar reaizacji),

w szczególności (punkty premiujące):

 • z niepełnosprawnością,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego,
 • po 50 roku życia.

Łącznie projektem objetych zostanie 600 osób [K 324, M 276].

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Z.1. Doradztwo-diagnoza UP dla 600 Uczestników

Z.2. Rozwój kompetencji: kursy zawodowe (KKZ), umiejętności zawodowych (KUZ), podwyższające kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania dla 500 UP

Z.3. Rozwój kariery: coaching kariery

Uczestnicząc w projekcie dodatkowo będziesz mógł /mogła:

 • otrzymać zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania podczas szkoleń
 • zwiększyć swoje szanse na Rynku Pracy
 • skorzystać z porady doradcy / coacha / edukatora, w tym z analizy predyspozycji zawodowych

Już niedługo zamieszczone zostaną dokumenty rekrutacyjne projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenia o zamówieniu

Postępowanie na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia kursów / szkoleń oraz egzaminatorów do projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 01/WZAW2/2018

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

pobierz pliki >>>