50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Aktywny Biznes

Osoby do kontaktu:

Doradca Biznesowy / Trener
Sylwia Petryna
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: biuro@petraconsulting.pl

Opiekun grup
Aleksandra Skibińska
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: 
aleksandra@petraconsulting.pl

Aktywny Biznes

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.

DLA KOGO:

W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:

  • wiek od 30 roku życia,
  • pozostające bez zatrudnienia,
  • z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub osoby zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne - tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński,
  • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

www.darr.pl

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Anna Pielich – Kierowniczka Projektu
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 428 lub 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl

BIURO SZKOLEŃ I DORADZTWA:

Aleksandra Skibińska – Opiekun grup
Petra Consulting
ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych
Telefon: 74 664 79 59 lub 507 057 730

PODSTAWOWE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

  • Bezpłatne, wyjazdowe szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 48 godzin zajęć, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu.
  • Bezpłatny coaching biznesowy – 10 godzin indywidualnego doradztwa m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
  • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 23,3 tys. złotych na firmę dla min. 82 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
  • Pomoc finansowa do 1500 zł na miesiąc, udzielana przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczona na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy.
  • Bezpłatne indywidualne doradztwo biznesowe i bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, dla potrzebujących osób z niepełnosprawnościami asystent/ka i sprzęt wspomagający.

 

Petra Consulting przeszkoliła oraz świadczyła usługi doradcze / coachingowe wszystkim uczestnikom/-czkom projektu. Łączna liczba osób w projekcie: 100.