50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

Osoby do kontaktu:

Doradca Biznesowy / Trener
Sylwia Petryna
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: biuro@petraconsulting.pl

Doradca zawodowy / Rekruter
Aleksandra Skibińska
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: 
aleksandra@petraconsulting.pl

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

To już II edycja projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 50 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu przyjmowane będą kobiety spełniające kryterium wyboru oraz zamieszkujące na terenie powiatów: dzierżoniowski, jeleniogórski ziemski, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski i ząbkowicki (w tym 40% mieszka na terenach wiejskich ww. powiatów).

Rekrutacja do projektu: ZAMKNIĘTA

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że w przypadku, gdy okres utrzymania działalności gospodarczych w ramach realizowanego przez Pnie projektu już upłynął, mogą się Panie ubiegać się o zwrot lub zniszczenie weksla.

 Wskazujemy na dwie możliwości:

 •  odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

albo

 •  komisyjne zniszczenie przez Petra Consulting weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Jednocześnie zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez FEE/Petra Consulting wywiązania się Beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Aleksandra Skibińska, tel. 74/664 79 59, kom. 507 057 730

Zaproszenie do składania wniosków dla Uczestniczek Projektu - zobacz>>>

Wyniki I rekrutacji do projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska - zobacz listę>>>

Wyniki II rekrutacji do projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska - zobacz listę>>>

Wyniki III rekrutacji do projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska - zobacz listę>>>

 

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT

Z dniem 07.09.2017 rekrutacja do projektu została zamknięta - złożona została odpowiednia ilość formularzy. Ogłoszenie wyników powyżej.

 

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT

Wolne miejsce projekcie Biznesłomenki z Dolnego Śląska - jeżeli jesteś zainteresowana i chcesz złożyć formularz rekrutacyjny to masz szansę w dniach od 04.09 do wyczerpania miejsc, złożyć formularz rekrutacyjny do biura Petra Consulting. Formularz w formie zeskanowanej może być złożony mailowo (podpisany skan na adres: sekretariat@fee.org.pl), osobiście lub listownie na adres:

Fundacja Edukacji Europejskiej
ul. Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „BIZNESŁOMENKI Z DOLNEGO ŚLĄSKA:

I: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych: od 10 lutego 2017 do wyczerpania miejsc

Formularz rekrutacyjny (załączniki poniżej) powinien być wypełniony, we wszystkich polach:

 • elektronicznie w języku polskim
 • odręcznie (w sposób czytelny)

Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą):

 • Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych
 • Petra Consulting, ul. Broniewskiego 65 B, 58-309 Wałbrzych

Biura, w których można składać wnioski czynne są od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -16:00.

Ponadto osoby nieaktywne zawodowo, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, do Formularza rekrutacyjnego powinny załączyć w 2 egzemplarzach:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej. Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W projekcie zaplanowano następującą metodologię przyznawania punktów na etapie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych:

 1. Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-19 pkt.) - z niepełnosp.+10 pkt., powyżej 50 roku życia +2 pkt., długotrwale bezrob. +2 pkt., o niskich kwalif. +5 pkt.,
 2. Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-10 pkt.),
 3. Charakterystyka rynku (klienci, konkurencja) - (0-10 pkt.),
 4. Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-10 pkt.),
 5. Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-5 pkt.),
 6. Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-6 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 60 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Do drugiego etapu rekrutacji może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego uzyska minimum 13 punktów.

II ETAPKolejnym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydatki (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W projekcie zaplanowano następującą metodologię przyznawania punktów na etapie rozmowy z doradcą zawodowym:

 1. Ocena predyspozycji Kandydatki pod kątem posiadanych cech osobowościowych (samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność), niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej - (0-10 pkt),
 2. Ocena predyspozycji Kandydatki pod kątem umiejętności i sytuacji zawodowej - (0-8 pkt),
 3. Ocena motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej - (0-10 pkt),
 4. Ocena orientacji na realizację celu i odporności na trudne sytuacje - (0-12 pkt).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 40 pkt.

Informacje dotyczące wyników rekrutacji dostępne będą na stronach: http://www.fee.org.pl/ oraz http://www.petraconsulting.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – czerwiec 2018 (20 miesięcy)

Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.3

Realizatorzy:

Lider:

Partnerzy:

 • Petra Consulting Sylwia Petryna Wałbrzych (www.petraconsulting.pl)
 • Meander Kamila Pępiak – Kowalska w Szczecinie

Odbiorcy:

Kobiety – 50 osób, w tym:

- osoby starsze po 50 roku życia,
- kobiety - osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
zamieszkujące w/w powiaty.

 

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Zadanie 1 – Promocja projektu i rekrutacja uczestników  - XII 2016 - I.2017

- działania promocyjne, rekrutacja uczestników projektu

 

Zadanie 2 – Szkolenie i doradztwo – I – III 2017

- I ETAP: Zakup podręcznika specjalistycznego, opracowanie dodatkowych ćwiczeń, CD

- II ETAP: Wydruk i zakup materiałów szkol. (karty ćw., teczki, długopisy, notesy)

- III ETAP: Organizacja szkoleń wg VCC Vocational Competence Certificate (48 godz.)

- IV ETAP: Szkolenia e-learningowe

- V ETAP: Doradztwo indywidualne (8 godz./osobę)

- VI ETAP: Wymiana doświadczeń z Partnerem2

 

Szczegółowy harmonogram wspracia - terminy szkoleń dla grup I - IV:

Grupa

Adres szkolenia

Terminy szkolenia

I GRUPA

Hotel Arkadia

ul. Wrocławska 113, 58-306 Wałbrzych

09-10.03.2017

27-28.03.2017

03-04.04.2017

godz. 9.00 – 16.30

Wsparcie doradczo-coachingowe do 14.05.2017 r. wg indywidualnie ustalonego grafiku.

II GRUPA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Edukacji

ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

16-17.03.2017

30-31.03.2017

10-11.04.2017

godz. 9.00 – 16.30

Wsparcie doradczo-coachingowe do 14.05.2017 r. wg indywidualnie ustalonego grafiku.

III GRUPA

Villa ART

ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-300 Wałbrzych

24-25.03.2017

08-09.04.2017

12-13.04.2017

godz. 9.00 – 16.30

Wsparcie doradczo-coachingowe do 14.05.2017 r. wg indywidualnie ustalonego grafiku. 

IV GRUPA

Villa ART

ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-300 Wałbrzych

18-20.04.2017

24-26.04.2017

godz. 9.00 – 16.30

Wsparcie doradczo-coachingowe do 14.05.2017 r. wg indywidualnie ustalonego grafiku. 

 

Zadanie 3 – Udzielenie wsparcia finansowego i doradczego – IV 2017 – VI 2018

I ETAP: Ocena Biznes Planów (BP) i przyznanie dotacji UP

II ETAP: Wsparcie pomostowe

III ETAP: Szkolenia specjalistyczne - prowadzenie DG w danej branży

Szczegółowy harmonogram wspracia - terminy szkoleń dla Biznesłomenek, które załozyły firmy:

Grupa

Adres szkolenia

Terminy szkolenia

I GRUPA
Trener VCC

IBIS Hotel ul. 1 Maja 70, 58-300 Wałbrzych

15-17.09.2017

30.09 – 1.10.2017

godz. 9.00 – 17.30/18.00

II GRUPA
Lean Office VCC

IBIS Hotel ul. 1 Maja 70, 58-300 Wałbrzych

24 - 27.09.2017

godz. 8.30 - 18.30

szkolenie indywidualne
Lean Office VCC

Petra Consulting, ul. Broniewskiego 65 B, 58-309 Wałbrzych

08 - 13.03.2018

godz. 9.00 - 17.00

szkolenie indywidualne
Menedżer VCC

Petra Consulting, ul. Broniewskiego 65 B, 58-309 Wałbrzych

24 - 27.07.2018

godz. 9.00 - 15.00

Pozostałe szkolenia, poza Petra Consulting, realizowane są w trybie indywidualnym 

 

IV ETAP: Coaching biznesowy indywidualny (min. 7 godz./osobę)

V ETAP: Wymiana doświadczeń z Partnerem 2 - spotkania w Szczecinie

 

Korzyści uczestnictwa w projekcie

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 tyś złotych
 • Wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości do 1400 zł miesięcznie

 Dodatkowe Korzyści uczestnictwa TYLKO w NASZYM projekcie:

 • Szkolenie zgodne ze standardami VCC „Własny Biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”
 • Dodatkowe szkolenia w systemie e-learningowym z zakresu własnej działalności
 • Coaching biznesowy prowadzony przez profesjonalnych coachów
 • Dodatkowe szkolenia specjalistyczne w trakcie prowadzenia swojego pierwszego biznesu

Cały program prowadzony jest przez Biznesłomenki z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności.

Jest to projekt dla kobiet prowadzony przez kobiety. W razie konieczności zaangażujemy kilku panów :)

 

Zobacz promocję projektu: