10420

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP - Akademia Menedżera

USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP

Celem przeprowadzenia diagnozy rozwojowej  jest wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP ze szczególnym uwzględnieniem strategii personalnej i planu rozwoju kadry menedżerskiej.

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP - Akademia Menedżera MŚP może być dofinansowana (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

W przypadku województwa dolnośląskiego i lubuskiego dofinansowanie wynosi:

Gwarantujemy elastyczne podejście do każdego przedsiębiorstwa

OFEROWANA DIAGNOZA OBEJMUJE 

  1. Analizę strategiczną przedsiębiorstwa, określającą aktualną sytuację przedsiębiorstwa oraz obszary rozwoju kadry menedżerskiej wymagającej interwencji.
  2. Analizę kompetencji kadry menedżerskiej oraz kadry rezerwowej określając potrzeby i kierunki rozwoju kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia edukacyjnego 

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa pod kątem zdiagnozowania potrzeb rozwojowych będzie obejmować następujące obszary przedsiębiorstwa:

  1. Finansowy (ogólna sytuacja finansowa firmy).
  2. Rynkowy (np. co firma sprzedaje, kto kupuje jej produkty/usługi, jaka jest wartość na rynku, oczekiwania klientów, jakich firma ma dostawców, kto jest jej konkurentem, jaką ma pozycję na rynku, czym wygrywa, a w czym przegrywa).
  3. Procesów wewnętrznych (np. jaki jest czas wysłania towaru od przyjęcia zamówienia jak długo realizuje usługę, ile ma nowości w swojej ofercie, ile czasu zajmuje wprowadzenie nowości, ile trwa obsługa jednego klienta, ile trwa rozpatrzenie i pełna procedura reklamacji, czy coś może być objęte systemem IT.

Nauki i rozwoju np:

Przedstawienie powyżej zakresy  będą dostosowane do specyfiki i wielkości firmy. Ponadto analiza strategiczna firmy pod kątem określenia potrzeb rozwojowych obejmować będzie:

Uzupełnieniem do strategii rozwoju i z uwzględnieniem głównych założeń strategicznych będzie plan rozwoju firmy nakierowany szczególnie  na rozwój zasobów ludzkich. Plan rozwoju będzie obejmował proponowane działania w następujących zakresach merytorycznych:

Uzupełnieniem powyższego zakresu planu rozwoju będzie:

Istotnym elementem diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa będzie obszar zasobów ludzkich a szczególnie badanie kompetencji i określenie luk kompetencyjnych oraz ścieżek rozwoju kadry menedżerskich i kadry rezerwowej.

Rozwój kompetencji menedżerskich daje możliwość optymalnego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności oraz kształtowania odpowiednich postaw ich samych i ich zespołów przez nich kierowanych. Właściwe zdefiniowanie oczekiwań na danym stanowisku menedżerskim w postaci profilu kompetencyjnego daje firmie sposobność skutecznego wykorzystania potencjału zawodowego kadry kierowniczej.

Profil kompetencyjny menadżera to jasno zdefiniowanie kompetencje z opisanymi poziomami oraz zdefiniowanymi zrachowaniami na każdym z tych poziomów. Umieszczona w strategii personalnej wiedza i umiejętności wymagane na danym stanowisku menedżera pozwalają firmie i właścicielom precyzyjnie określić zapotrzebowania na pracowników o określonym profilu kompetencyjnym. Zarówno małe firmy zatrudniające kilka osób jak i duże organizacji potrzebują jasno określonych zasad funkcjonowania. Dysponując konkretną wiedzą o zatrudnionych pracownikach a szczególnie menedżerskich można przystąpić do formułowania strategii personalnej jak i jej poszczególnych elementów.

Diagnoza posiadanego potencjału kadry menedżerskiej i kandydatów do tej kadry realizowana jest wg. następującego schematu

 

Termin przygotowania diagnozy ustalany indywidualne (zgodnie z wytycznymi w przypadku projektu "Akademia Menezera MŚP - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z woj dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego  i zachodiopomorskiego o numerze POWR.02.21.00-3010/18)

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Konsultant: Aleksandra Skibińska
aleksandra@petraconsulting.pl
tel./fax 74 664 79 59