10380

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych (na inwestycje i działania tzw. miękkie) oraz innych form finansowania działalności. Nasze, ponad 13 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu i zarządzaniu projektami jest gwarancją profesjonalizmu i znajomości tematu. Nasi eksperci powoływani są do Komisji Oceny Projektów i w sposób aktywny uczestniczą w działaniach opiniujacych rozwiązania w zakresie wykorzystywania funduszy w Polsce. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST i podległe im jednostki.

Proponujemy współpracę w ramach napisania projektu inwestycyjnego lub miękkiego (szkoleniowego, doradczego itp.)

Związana ze zbadaniem potrzeb i możliwości starania się o środki unijne oraz stworzeniem dokumentacji wnioskowej w odpowiedzi na dany konkurs / konkursy wraz z wymaganymi załącznikami. Pomoc w podpisywaniu i złożeniu dokumentacji.

Nasza firma w sposób kompleksowy obsługuje Klientów pod kątem pozyskania środków z funduszy unijnych zgodnie z poniższymi etapami działania.

I ETAP

Podstawą współpracy jest rozmowa z przedstawicielem firmy Zleceniodawcy w celu zbadania potrzeb i możliwości pozyskania dotacji – jednocześnie przeprowadzona zostaje wstępna analiza firmy oraz przedstawia zarys dalszego postępowania.

II ETAP

W wyniku pierwszego etapu powstanie dokument (wytyczne) przedstawiający zarys postępowania. W etapie tym przystępujemy do konstruowania dokumentacji wnioskowej (do jednego lub kilku konkursów). Jednocześnie podawane są terminy składania wniosków oraz wykaz niezbędnych załączników. PETRA CONSULTING tworzy oryginał wersji oraz wersję elektroniczną (ewentualne kopie powinny być sporządzenie po podpisaniu dokumentów przez osoby upoważnione).

III ETAP

Następuje składanie dokumentacji wnioskowej (kompletnych aplikacji). Każda z wypełnionych aplikacji może zostać złożona w innym terminie – czas oczekiwania na przyznanie dotacji uzależniony jest od rodzaju konkursu – od ok. 60 dni do 4 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Przed terminem złożenia wniosku nie należy wykonywać żadnych z wnioskowanych czynności (zgodnie z wytycznymi do poszczególnych programów). Po przyznaniu dotacji osoby odpowiedzialne za wdrożenie projektu w firmie zostaną poinstruowane w zakresie prowadzenia projektu w firmie. W przypadku, gdy koordynacją projektu zajmuje się Petra Consulting – rozpoczęcie współpracy w tym zakresie rozpoczyna się od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

IV ETAP

Rozliczenie końcowe następuje w momencie zrealizowania wszystkich działań związanych z pozyskaniem dotacji. Petra Consulting pomaga w uzupełnieniu i przesłaniu raportu końcowego do instytucji rozliczającej.

Konsultant/ekspert: Sylwia Petryna
sylwia@petraconsulting.pl
tel./fax 74 664 79 59