1022

UWAGA! Nabór wniosków - Biznesłomenki z Dolnego Śląska

Fundacja Edukacji Europejskiej w partnerstwie z Petra Consulting ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”.

Zapraszamy uczestniczki projektu do składania wniosków o wsparcie inwestycyjne i pomostowe. Wnioski będą przyjmowane od 8.09.2017 do 21.09.2017 roku, od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00 - 14:00 w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej przy ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu. 

Dokumenty do poprania można znaleźć tutaj>>>

Szczegółowe zasady składania wniosków:

  1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi przekładkami.
  2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
  3. Każdy wniosek/załącznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawczynię. Uwaga: Wniosek należy podpisać własnoręcznie! Wnioski nie zawierające podpisu, lub opatrzone podpisem komputerowym nie będą oceniane.
  4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawczynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
  5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
  6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
  7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych.
  8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

„-------------------------------------------------------

Imię i nazwisko, adres
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”

„-------------------------------------------------------

Imię i nazwisko, adres
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”

UWAGA! Uczestniczka projektu powinna złożyć dwie koperty, w jednej mają być dwa wnioski o przyznanie środków finansowych, w drugiej dwa wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.